برج خنک کننده تهویه

برج خنک کننده تهویه ( گالوانیزه )

انواع : 

 • برج خنک کننده گالوانیزه تهویه کانترفلو با فن سانتريفیوژ
 • برج خنک کننده گالوانیزه تهویه کراس فلو با فن آکسيال

انواع مدل ها : 

 • برج خنک کننده گالوانیزه تهویه کانترفلو با فن سانتريفیوژ
  • VXT-10
  • VXT-15
  • VXT-20
  • VXT-25
  • VXT-30
  • VXT-40
  • VXT-45
  • VXT-55
  • VXT-65
  • VXT-70
  • VXT-75
  • VXT-85
  • VXT-95
  • VXT-105
  • VXT-120
  • VXT-135
  • VXT-150
  • VXT-165
  • VXT-185
  • VXT-N-215
  • VXT-N-240
  • VXT-N-265
  • VXT-N-310
  • VXT-N-345
  • VXT-N-370
  • VXT-N-395
  • VXT-N-430
  • VXT-N-480
  • VXT-N-510
  • VXT-N-535
  • VXT-N-700
  • VXT-N-800
 • برج خنک کننده گالوانیزه تهویه کراس فلو با فن آکسيال
  • TT5020 
  • TT5025
  • TT5030
  • TT5040
  • TT5050
  • TT5060
  • TT5075
  • TT50100
  • TT50120
برج خنک کننده تهویه0
برج خنک کننده تهویه_thumb_0