بوستر پمپ داب

بوستر پمپ DAB ایتالیا سری 2JET ، 2EURO ، 2KVC  ، 3KVC ، 2K و 3K

انواع مدل ها : 

مدل
برق مصرفی
توان
(kw)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
بوستر پمپ DAB سری 2JET-102 M
تک فاز
2 x 0.75
50
6.6
بوستر پمپ DAB سری 2JET-132 M
تک فاز
2 x 1
46
9.6
بوستر پمپ DAB سری 2JET-151 M
تک فاز
2 x 1.1
61
9.4
بوستر پمپ DAB سری 2JET-251 M
تک فاز
2 x 1.85
64
14
بوستر پمپ DAB سری 2JET-251 T
سه فاز
2 x 1.85
60
14.4
بوستر پمپ DAB سری 2EURO 50/50 M
تک فاز
2 x 1
65
7.6
بوستر پمپ DAB سری 2EUROINOX 40/80 M
تک فاز
2 x 1
55
10
بوستر پمپ DAB سری 2KVC 85/120
سه فاز
2 x 3
105
22
بوستر پمپ DAB سری 3KVC 60/120
سه فاز
3 x 2.2
75
33
بوستر پمپ DAB سری 3KVC 85/120
سه فاز
3 x 3
105
33
بوستر پمپ DAB سری 2PULSAR DRY 65/50 M
تک فاز
2 x 1.2
80
7.6
بوستر پمپ DAB سری 2PULSAR DRY 65/50 T
سه فاز
2 x 1.2
80
7.6
بوستر پمپ DAB سری 2K 54/50 M
تک فاز
2 x 1.1
52
10.8
بوستر پمپ DAB سری 2K 55/50 M
تک فاز
2 x 1.85
62
12
بوستر پمپ DAB سری 2K 55/50 T
سه فاز
2 x 1.85
62
12
بوستر پمپ DAB سری 2K 55/100 T
سه فاز
2 x 2.2
62
18
بوستر پمپ DAB سری 2K 66/100 T
سه فاز
2 x 3
73
18
بوستر پمپ DAB سری 2K 90/100 T
سه فاز
2 x 4
84
21
بوستر پمپ DAB سری 2K 55/200 T
سه فاز
2 x 4
52
34
بوستر پمپ DAB سری 2K 70/300 T
سه فاز
2 x 5.5
76
48
بوستر پمپ DAB سری 2K 80/300 T
سه فاز
2 x 7.5
95
49
بوستر پمپ DAB سری 3K 55/200 T
سه فاز
3 x 4
52
51
بوستر پمپ DAB سری 3K 70/300 T + KVCX 65/50 T
سه فاز
3 x 5.5
76
66
بوستر پمپ داب0
بوستر پمپ داب_thumb_0