زنت آپارتمانی صافیاد

زنت آپارتمانی صافیاد ( تک فاز ، سه دور )

انواع مدل ها : 

  • SZ-30-15
  • SZ-40-20
  • SZ-50-25
  • SZ-60-30
  • SZ-85-40
زنت آپارتمانی صافیاد0
زنت آپارتمانی صافیاد_thumb_0