مینی چیلر دایکین

مینی چیلر دایکین ( تراکمی هوا خنک )

انواع مدل ها : 

  • 009ACV3
  • 010ACV3
  • 011ACV3
  • 009ACW1
  • 011ACW1
  • 013ACW1
مینی چیلر دایکین0
مینی چیلر دایکین1
مینی چیلر دایکین_thumb_0
مینی چیلر دایکین_thumb_1