پایه دتکتور اعلام حریق Apollo

پایه دتکتور اعلام حریق Apollo کانونشال

سری : 

 • Series 65 
 • Orbis

انواع مدل های پایه های آشکار ساز شرکت آپولو : 

 • Series 65 Base - End-of-Line Relay (24V) 45681-248APO
 • Series 65 Base - Auxiliary Relay 45681-246APO
 • Series 65 Base - Sav-Wire 45681-206APO
 • Series 65 Base - End-of-Line Relay (12V) 45681-247APO
 • Series 65 Base - Relay (12V) 45681-508APO
 • Series 65 Base - Relay 45681-245APO
 • Series 65 to Orbis Base Adapter ORB-BA-10008-APO
 • Series 65 Base 45681-200APO
 • Series 65 Marine Base 45681-200MAR
 • Series 65 Base - Diode 45681-201APO
 • Series 60 I.S. to Orbis I.S. Base Adapter ORB-BA-50008-APO
 • Orbis Marine TimeSaver Base - Continuity Switch ORB-MB-00001-MAR
 • Orbis Base - LX ORB-MB-00012-APO
 • Orbis Marine TimeSaver Base - Relay ORB-RB-40004-MAR
 • Orbis I.S. TimeSaver Base ORB-MB-50018-APO
 • Orbis Base - Heated ORB-HB-00020-APO
 • Orbis TimeSaver Base - Relay ORB-RB-10004-APO
 • Orbis TimeSaver Base - LX - Continuity Switch ORB-MB-00002-APO
 • Orbis TimeSaver Base - Diode ORB-DB-00003-APO
 • Orbis TimeSaver Base - Continuity Switch ORB-MB-00001-APO
 • Orbis TimeSaver Base - Deep ORB-MB-00019-APO
 • Orbis Base - Sav-Wire ORB-SW-10005-APO

 

 

پایه دتکتور اعلام حریق Apollo0
پایه دتکتور اعلام حریق Apollo1
پایه دتکتور اعلام حریق Apollo2
پایه دتکتور اعلام حریق Apollo3
پایه دتکتور اعلام حریق Apollo_thumb_0
پایه دتکتور اعلام حریق Apollo_thumb_1
پایه دتکتور اعلام حریق Apollo_thumb_2
پایه دتکتور اعلام حریق Apollo_thumb_3