اینداکتور آتش نشانی

اینداکتور آتش نشانی 

inductor fire extinguisher

توضیحات :

  • از اینداکتور آتش نشانی وسیله ای برای ترکیب فوم با آب می باشد. به طور دقیق تر در خیلی از شرایط اطفاء حریق نیاز است که مقدار دقیقی از فوم با آب درون لوله آتش نشانی ترکیب شود و به سمت خروجی هدایت شود.

کارکرد اینداکتور :

  • کارکرد اینداکتور بدین صورت است که آب با فشار زیاد که داخل اینداکتور وارد شده و فوم از طریق لوله پی کب تیوپ وارد اینداکتور می شود و بدین صورت عمل ترکیب آب با فوم انجام می گردد.

انواع اینداکتور بر اساس سایز :

  • اینداکتور Z2
  • اینداکتور Z4
  • اینداکتور Z8
اینداکتور آتش نشانی 0
اینداکتور آتش نشانی 1
اینداکتور آتش نشانی _thumb_0
اینداکتور آتش نشانی _thumb_1