blusearch logo

دستگاه کف ساز متحرک آتش نشانی

دستگاه کف ساز متحرک آتش نشانی 

Mobile fire extinguisher

دستگاه کف ساز متحرک آتش نشانی :

  • دستگاه موبایل فوم آتش نشانی دارای یک مخزن می باشد. که توسط شیلنگ آتش نشانی به شیر اصلی آب متصل می شود. کف ساز متحرک آتش نشانی توسط نازل و یا اینداکتور آب را با فوم مخلوط می کند. در نهایت مخلوط نهایی را به سمت خروجی هدایت می کند.

کاربرد موبیل فوم :

  • از موبیل فوم آتشنشانی برای جابجایی فوم استفاده می شود. از موبایل فوم در صنایع ، پتروشیمی ، نفت و گاز ، کارخانه ها برای مهار آتش استفاده می گردد. در حقیقت یکی از دستگاههای مورد نیاز در صنایع می باشد.
دستگاه کف ساز متحرک آتش نشانی 0
دستگاه کف ساز متحرک آتش نشانی 1
دستگاه کف ساز متحرک آتش نشانی _thumb_0
دستگاه کف ساز متحرک آتش نشانی _thumb_1