تیرآهن بال پهن

تیرآهن بال پهن یا H

تیرآهن بال پهن IBP

تیرآهن بال پهن سبک و سنگین ( HEB,HEA )

طول :

  • ۶ متری
  • ۱۲ متری

سایز :

  • ۸ – ۱۰ – ۱۲ – ۱۴ – ۱۶ – ۱۸ – ۲۰ – ۲۲ – ۲۴ – ۲۷ – ۳۰ – ۳۳ – ۳۵ – ۳۶ – ۴۰ – ۴۵ – ۵۰ – ۵۵ – ۶۰ – ۶۵ – ۷۰ – – ۸۰ – ۹۰ – ۱۰۰
تیرآهن بال پهن0
تیرآهن بال پهن1
تیرآهن بال پهن2
تیرآهن بال پهن3
تیرآهن بال پهن4
تیرآهن بال پهن5
تیرآهن بال پهن6
تیرآهن بال پهن_thumb_0
تیرآهن بال پهن_thumb_1
تیرآهن بال پهن_thumb_2
تیرآهن بال پهن_thumb_3
تیرآهن بال پهن_thumb_4
تیرآهن بال پهن_thumb_5
تیرآهن بال پهن_thumb_6