فن آکسیال برای کندانسور زیلابگ

فن آکسیال برای کندانسور زیلابگ ZILABEG

انواع مدل ها : 

 • FTP2E-250S-92/25     
 • FTP4E-250S-92/25     
 • FTP2E-300S-92/35     
 • FTP4D-300S-92/35     
 • FTP4E-300S-92/35     
 • FTP4D-350S-102/34     
 • FTP4E-350S-102/34     
 • FTP6E-350S-102/34     
 • FTP4D-400S-102/47     
 • FTP4E-400S-102/47     
 • FTP6E-400S-102/47     
 • FTP4D-450S-102/60     
 • FTP4E-450S-102/60     
 • FTP6D-450S-102/60     
 • FTP6E-450S-102/60     
 • FTP4D-500S-137/35     
 • FTP4E-500S-137/35     
 • FTP6D-500S-137/35     
 • FTP6E-500S-137/35     
 • FTP4D-600S-137/70     
 • FTP4E-600S-137/70     
 • FTP6D-600S-137/70     
 • FTP6E-600S-137/70     
 • FTP4D-630S-137/70     
 • FTP4E-630S-137/70     
 • FTP6D-630S-137/70     
 • FTP6E-630S-137/70     
 • FTP6D-710S-180/75     
 • FTP6D-800S-180/75     
فن آکسیال برای کندانسور زیلابگ0
فن آکسیال برای کندانسور زیلابگ_thumb_0