منبع تحت فشار پمپ استریم

منبع انبساط بسته 8 الی 300 لیتر استریم Stram چین ( منبع تحت فشار پمپ )

انواع مدل ها : 

مدل
ظرفیت
(Lit)
نوع منبع
مدل VTV/8
8 لیتری 
عمودی
مدل VTV/19
19 لیتری 
عمودی
مدل VTV/24
24 لیتری 
عمودی
مدل VTV/36
36 لیتری 
عمودی
مدل VTV/50
50 لیتری 
عمودی
مدل VTV/60
60 لیتری 
عمودی
مدل VTV/80
80 لیتری 
عمودی
مدل VTV/100
100 لیتری 
عمودی
مدل VTV50L
50 لیتری 
عمودی درجه دار
مدل VTV60L
60 لیتری 
عمودی درجه دار
مدل VTV80L
80 لیتری 
عمودی درجه دار
مدل VTV100L
100 لیتری 
عمودی درجه دار
مدل WVT150L
150 لیتری 
عمودی درجه دار
مدل WVT200L
200 لیتری 
عمودی درجه دار
مدل WVT300L
300 لیتری 
عمودی درجه دار
منبع تحت فشار پمپ استریم0
منبع تحت فشار پمپ استریم_thumb_0