میلگرد آجدار

میلگرد آجدار

میلگرد آجدار A3 – A2

میلگرد آجدار آهنی


طول شاخه :

  • ۱۲ متر

سایز :

  • ۸ الی ۴۰ میلیمتر
میلگرد آجدار0
میلگرد آجدار1
میلگرد آجدار2
میلگرد آجدار3
میلگرد آجدار_thumb_0
میلگرد آجدار_thumb_1
میلگرد آجدار_thumb_2
میلگرد آجدار_thumb_3