کنترل پنل اعلام حریق ماویلی

کنترل پنل اعلام حریق متعارف ماویلی 

Conventional Fire Alarm Control Panels

انواع مرکز کنترل کانونشنال اعلام حریق شرکت mavili : 

ML-22102    Conventional fire alarm control panel, 2 zone

ML-22104    Conventional fire alarm control panel, 4 zone

ML-22108    Conventional fire alarm control panel, 8 zone

ML-22116    Conventional fire alarm control panel, 16 zone

MGRP-64    Conventional repeater panel

MG-2610    MGRP-64 software

ML-2222    Conventional fire alarm control panel, 2 zone

ML-2224    Conventional fire alarm control panel, 4 zone

ML-2228    Conventional fire alarm control panel, 8 zone

کنترل پنل اعلام حریق ماویلی 0
کنترل پنل اعلام حریق ماویلی 1
کنترل پنل اعلام حریق ماویلی _thumb_0
کنترل پنل اعلام حریق ماویلی _thumb_1