رسوب زدای الکترونیکی آپنیک کیان فراگیر

رسوب زدای آپنیک کیان فراگیر ( الکترونیکی )

انواع : 

  • مدل SMALL ( 1 اینچ )
  • مدل S100 ( 1 اینچ )
  • مدل L100 ( 1 اینچ )
  • مدل L200 ( 2 اینچ )
  • مدل C250 ( 21/2 اینچ )
  • مدل H250 ( 21/2 اینچ )
  • مدل H400 ( 4 اینچ )
  • مدل H500 ( 5 اینچ )
رسوب زدای الکترونیکی آپنیک کیان فراگیر0
رسوب زدای الکترونیکی آپنیک کیان فراگیر1
رسوب زدای الکترونیکی آپنیک کیان فراگیر_thumb_0
رسوب زدای الکترونیکی آپنیک کیان فراگیر_thumb_1