شستی آدرس پذیر ماویلی

شستی آدرس پذیر ماویلی 

  Intelligent addressable system manual call point

انواع مدل های شاسی های اعلام حریق آدرس پذیر شرکت mavili :

  • ML-1710    Intelligent addressable system manual call point, resettable
  • ML-1710.SCI    Intelligent addressable system manual call point, resettable, short circuit isolator
  • ML-1730    Intelligent addressable system manual call point, weatherproof (IP67), resettable
  • ML-1730.SCI    Intelligent addressable system manual call point, weatherproof (IP67), resettable, short circuit isolator

شستی آدرس پذیر ماویلی 0
شستی آدرس پذیر ماویلی 1
شستی آدرس پذیر ماویلی _thumb_0
شستی آدرس پذیر ماویلی _thumb_1