چیلر هوایی اسکرال بی کلد

چیلر هوایی اسکرال بی کلد Bicold Engineering

انواع مدل ها : 

 • WBA-E 1074
 • WBA-E 1083
 • WBA-E 1099
 • WBA-E 1108
 • WBA-E 1122
 • WBA-E 1138
 • WBA-E 1159
 • WBA-E 1174
 • WBA-E 2194
 • WBA-E 2222
 • WBA-E 2244
 • WBA-E 2277
 • WBA-E 2319
 • WBA-E 2349
 • WBA-E 2411
 • WBA-E 2448
 • WBA-E 2530
 • WBA-E 2580
 • WBA-E 2630
 • WBA-E 2680
 • WBA-E 4700
 • WBA-E 4760
 • WBA-E 4850
 • WBA-E 4880
چیلر هوایی اسکرال بی کلد0
چیلر هوایی اسکرال بی کلد_thumb_0