چیلر هوایی اسکرال صنعتی بی کلد

چیلر هوایی اسکرال صنعتی بی کلد (TECH LINE)

انواع مدل ها : 

 • WBA 1003
 • WBA 1004
 • WBA 1005
 • WBA 1006
 • WBA 1010
 • WBA 1013
 • WBA 1015
 • WBA 1020
 • WBA 1026
 • WBA 1030
 • WBA 1034
 • WBA 1039
 • WBA 1045
 • WBA 1053
 • WBA 1059
 • WBA 1066
 • WBA 1075
 • WBA 1090
 • WBA 1098
 • WBA 1110
 • WBA 1126
 • WBA 1145
 • WBA 1158
 • WBA 2180
 • WBA 2195
 • WBA 2220
 • WBA 2250
 • WBA 2290
 • WBA 2315
 • WBA 2376
 • WBA 2412
چیلر هوایی اسکرال صنعتی بی کلد0
چیلر هوایی اسکرال صنعتی بی کلد_thumb_0