چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد

چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد ایتالیا

انواع مدل ها : 

 • WBW-V 250.1 ME
 • WBW-V 300.1 ME
 • WBW-V 330.1 ME
 • WBW-V 380.1 ME
 • WBW-V 440.1 ME
 • WBW-V 500.1 ME
 • WBW-V 570.1 ME
 • WBW-V 330.2 ME
 • WBW-V 370.2 ME
 • WBW-V 420.2 ME
 • WBW-V 460.2 ME
 • WBW-V 500.2 ME
 • WBW-V 600.2 ME
 • WBW-V 660.2 ME
 • WBW-V 760.2 ME
 • WBW-V 880.2 ME
 • WBW-V 1000.2 ME
 • WBW-V 1140.2 ME
 • WBW-V 1250.2 ME
 • WBW-V 250.1 ME LT
 • WBW-V 300.1 ME LT
 • WBW-V 330.1 ME LT
 • WBW-V 380.1 ME LT
 • WBW-V 440.1 ME LT
 • WBW-V 500.1 ME LT
 • WBW-V 570.1 ME LT
 • WBW-V 330.2 ME LT
 • WBW-V 370.2 ME LT
 • WBW-V 420.2 ME LT
 • WBW-V 460.2 ME LT
 • WBW-V 500.2 ME LT 
 • WBW-V 600.2 ME LT
 • WBW-V 660.2 ME LT
 • WBW-V 760.2 ME LT
 • WBW-V 880.2 ME LT
 • WBW-V 1000.2 ME LT
 • WBW-V 1140.2 ME LT 
 • WBW-V 1250.2 ME LT
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد0
چیلر تراکمی آبی اسکرو بی کلد_thumb_0