چیلر تراکمی آبی ویندر

چیلر تراکمی آبی ویندر ( چند مرحله ای )

انواع مدل ها : 

 • چيلر مرحله ای ویندر با سه تا پنج کمپرسور اسکرال
  • WACH-ST 010
  • WACH-ST 015
  • WACH-ST 020
  • WACH-ST 025
  • WACH-ST 030
  • WACH-ST 040
  • WACH-ST 050

 • چيلر مرحله ای ویندر با چهار تا نه کمپرسور اسکرال
  • WACH-ST 060
  • WACH-ST 070
  • WACH-ST 080
  • WACH-ST 090
  • WACH-ST 0100

 • چيلر ویندر مرحله ای با هشت تا ده کمپرسور اسکرال
  • WACH-ST 125
  • WACH-ST 150
  • WACH-ST 175
  • WACH-ST 200
چیلر تراکمی آبی ویندر0
چیلر تراکمی آبی ویندر_thumb_0