چیلر تراکمی آبی سارایئل

چیلر تراکمی آبی سارایئل ( اسکرو ) 

انواع مدل ها : 

 • چیلر تراکمی آبی تک کمپرسور سارایئل
  • AN CH 5 -1
   AN CH 10 -1
   AN CH 15 -1
   AN CH 20 -1
   AN CH 25 -1
   AN CH 30 -1
   AN CH 35 -1
   AN CH 40 -1
   AN CH 50 -1
   AN CH 60 -1
 • چیلر تراکمی آبی دو کمپرسور سارایئل
  • AN CH 30 2
  • AN CH 40 2
  • AN CH 50 2
  • AN CH 60 2
  • AN CH 70 2
  • AN CH 80 2
  • AN CH 100 2
  • AN CH 120 2

 • چیلر تراکمی آبی 3 کمپرسور سارایئل
  • AN CH 60 3
  • AN CH 75 3
  • AN CH 90 3
  • AN CH 105 3
  • AN CH 120 3
  • AN CH 150 3
  • AN CH 180 3

 • چیلر تراکمی آبی 4 کمپرسور سارایئل
  • AN CH 80 4
  • AN CH 100 4
  • AN CH 120 4
  • AN CH 140 4
  • AN CH 160 4
  • AN CH 200 4
  • AN CH 240 4

 

چیلر تراکمی آبی سارایئل0
چیلر تراکمی آبی سارایئل_thumb_0