چیلر تراکمی آب خنک FLOODED برایت

چیلر تراکمی آب خنک FLOODED برایت ( اسکرو )

توضیحات : 

 •   چیلرهای تراکمی اسکرو آب خنک با استفاده از منابع زمینی و طبیعی (مصرف آب و آلودگی زیست محیطی کمتر) در 3 مدل برای اواپراتور خشک و عملکرد دوگانه سرمایشی- گرمایشی (پمپ حرارتی) با قابلیت تولید همزمان سرمایش و گرمایش و همچنین تولید آب گرم بهداشتی عرضه می شوند
   
  •  چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک و پمپ حرارتی با استفاده از خاک (قراردادن لوپ لوله ها درون زمین)
  •  چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک و پمپ حرارتی با استفاده از آب رودخانه
  •  چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو آب خنک و پمپ حرارتی با استفاده از آب زیرزمینی

انواع مدل ها : 

 • LSBLG 330 BM
 • LSBLG 380 BM
 • LSBLG 420 BM
 • LSBLG 500 BM
 • LSBLG 560 BM
 • LSBLG 600 BM
 • LSBLG 650 BM
 • LSBLG 760 BM
 • LSBLG 800 BM
 • LSBLG 830 BM
 • LSBLG 960 BM
 • LSBLG 1020 BM
 • LSBLG 1160 BM
 • LSBLG 1240 BM
 • LSBLG 1400 BM
 • LSBLG 1480 BM
 • LSBLG 1560 BM
 • LSBLG 1660 BM
 • LSBLG 1800 BM
 • LSBLG 2100 BM
 • LSBLG 2370 BM
چیلر تراکمی آب خنک FLOODED برایت0
چیلر تراکمی آب خنک FLOODED برایت_thumb_0