چیلر تراکمی آب خنک اواپراتور خشک برایت

چیلر تراکمی آب خنک اواپراتور خشک برایت ( اسکرو )

DRY EVAPORATOR

انواع مدل ها :

 • LSBLG 180 CZ
 • LSBLG 220 CZ
 • LSBLG 260 CZ
 • LSBLG 310 CZ
 • LSBLG 340 CZ
 • LSBLG 360 CZ
 • LSBLG 380 CZ
 • LSBLG 480 CZ
 • LSBLG 560 CZ
 • LSBLG 600 CZ
 • LSBLG 710 CZ
 • LSBLG 800 CZ
 • LSBLG 900 CZ
 • LSBLG 940 CZ
 • LSBLG 960 CZ
 • LSBLG 1120 CZ
 • LSBLG 1180 CZ
 • LSBLG 1240 CZ
 • LSBLG 1360 CZ
 • LSBLG 1470 CZ
 • LSBLG 1660 CZ
 • LSBLG 1700 CZ
 • LSBLG 1840 CZ
 • LSBLG 1900 CZ
 • LSBLG 2210 CZ
 • LSBLG 2420 CZ
 • LSBLG 2550 CZ
 • LSBLG 2780 CZ
 • LSBLG 3020 CZ
 • LSBLG 3350 CZ
 • LSBLG 3500 CZ
 • LSBLG3680 CZ
 • LSBLG 3800 CZ
 • LSBLG 4120 CZ
چیلر تراکمی آب خنک اواپراتور خشک برایت0
چیلر تراکمی آب خنک اواپراتور خشک برایت_thumb_0