چیلر تراکمی آبی شرکت هواساز

چیلر تراکمی آبی شرکت هواساز 

انواع مدل ها : 

 • HLCW-5-1
 • HLCW-10-1
 • HLCW-15-1
 • HLCW-20-1
 • HLCW-25-1
 • HLCW-30-1
 • HLCW-40-1
 • HLCW-50-1
 • HLCW-20-2
 • HLCW-30-2
 • HLCW-40-2
 • HLCW-50-2
 • HLCW-60-2
 • HLCW-70-2
 • HLCW-80-2
 • HLCW-100-2
 • HLCW-60-3
 • HLCW-75-3
 • HLCW-90-3
 • HLCW-105-3
 • HLCW-120-3
 • HLCW-150-3
 • HLCW-80-4
 • HLCW-100-4
 • HLCW-120-4
 • HLCW-135-4
 • HLCW-160-4
 • HLCW-200-4
 • HLCW-240-4
چیلر تراکمی آبی شرکت هواساز0
چیلر تراکمی آبی شرکت هواساز_thumb_0