چیلر تراکمی هوایی احسان افروز

چیلر تراکمی هوایی احسان افروز ( سری G و F )

انواع مدل ها : 

 • چیلرهای تراکمی هواخنک احسان افروز EAM سری G
  • GCA-M1LS02W
  • GCA-M1LS2.5W
  • GCA-M1LS03W
  • GCA-M1LS04W
  • GCA-M1LS05W
  • GCA-M1LS06W
  • GCA-M1LS08W
  • GCA-M1LS10W
  • GCA-M1LS12W
  • GCA-M1LS15W
  • GCA-M1LS20W
  • GCA-M1LS25W
  • GCA-M1LS30W
 • چیلرهای تراکمی هواخنک احسان افروز EAM سری F
  • FCA-M2LS04W
  • FCA-M2LS06W
  • FCA-M2LS08W
  • FCA-M2LS10W
  • FCA-M4LS10W                
  • FCA-M2LS12W
  • FCA-M2LS15W
  • FCA-M2LS20W
  • FCA-M4LS20W
  • FCA-M2LS25W
  • FCA-M2LS30W
  • FCA-M2LS40W
  • FCA-P4LS40W
  • FCA-P2LS50W
  • FCA-P2LS60W
  • FCA-P4LS80W
  • FCA-P2WS100W
  • FCA-P4LS100W
  • FCA-P2WS120W
  • FCA-P2WS140W
  • FCA-P2WS160W
  • FCA-P2WS180W
  • FCA-P4WS200W
  • FCA-P2WS220W
  • FCA-P4WS240W
  • FCA-P2WS250W
  • FCA-P4WS280W
  • FCA-P4WS320W
  • FCA-P8WS640W
چیلر تراکمی هوایی احسان افروز0
چیلر تراکمی هوایی احسان افروز_thumb_0