چیلر تراکمی آبی ساراول

چیلر تراکمی آبی ساراول ( دارای کمپرسور رفت و برگشت )

انواع مدل ها : 

 • چيلر آبي تراکمي ساراول با يک کمپرسور رفت و برگشتي
  • SLCH_5_1W
  • SLCH_8_1W
  • SLCH_10_1W
  • SLCH_15_1W
  • SLCH_20_1W
  • SLCH_25_1W
  • SLCH_30_1W
  • SLCH_35_1W
  • SLCH_40_1W
  • SLCH_50_1W
  • SLCH_60_1W

 • چيلر تراکمي آبی ساراول با دو کمپرسور رفت و برگشتي
  • SLCH_15_2W
  • SLCH_20_2W
  • SLCH_30_2W
  • SLCH_40_2W
  • SLCH_50_2W
  • SLCH_60_2W
  • SLCH_70_2W 
  • SLCH_80_2W
  • SLCH_100_2W
  • SLCH_120_2W
  • SLCH_140_2W
  • SLCH_160_2W

 • چيلر آبي تراکمي ساراول با سه کمپرسور رفت و برگشتي
  • SLCH_45_3W
  • SLCH_60_3W
  • SLCH_75_3W
  • SLCH_90_3W
  • SLCH_105_3W
  • SLCH_120_3W
  • SLCH_150_3W
  • SLCH_180_3W 
  • SLCH_210_3W

 • چيلر ساراول تراکمي آبی با چهار کمپرسور رفت و برگشتي
  • SLCH_60_4W
  • SLCH_80_4W
  • SLCH_100_4W
  • SLCH_120_4W
  • SLCH_140_4W
  • SLCH_160_4W
  • SLCH_200_4W
  • SLCH_240_4W
  • SLCH_280_4W
  • SLCH_320_4W
چیلر تراکمی آبی ساراول0
چیلر تراکمی آبی ساراول1
چیلر تراکمی آبی ساراول_thumb_0
چیلر تراکمی آبی ساراول_thumb_1