چیلر جذبی یکتا تهویه اروند

چیلر جذبی یکتا تهویه اروند ( آب گرم ، آب داغ ، بخار )

انواع مدل ها : 

 • چیلرهای جذبی یکتا تهویه اروند - آب گرم
  • 16jm010
  • 16jm012
  • 16jm014
  • 16jm018
  • 16jm021
  • 16jm024
  • 16jm028
  • 16jm032
  • 16jm036
  • 16jm041
  • 16jm047
  • 16jm057
  • 16jm061
 • چیلر جذبی یکتا تهویه اروند آب داغ
  • 16JB010
  • 16JB012
  • 16JB014
  • 16JB018
  • 16JB021
  • 16JB024
  • 16JB028
  • 16JB032
  • 16JB036
  • 16JB041
  • 16JB047
  • 16JB054
  • 16JB057
  • 16JB061
  • 16JB068
 • چیلر جذبی یکتا تهویه اروند - بخار
  • 16JB 010
  • 16JB 012
  • 16JB 014
  • 16JB 018
  • 16JB 021
  • 16JB 024
  • 16JB 028
  • 16JB 032
  • 16JB 036
  • 16JB 041
  • 16JB 047
  • 16JB 054
  • 16JB 057 
  • 16JB 061
  • 16JB 068
چیلر جذبی یکتا تهویه اروند0
چیلر جذبی یکتا تهویه اروند_thumb_0