آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo

Sounder Detector For Addressable Fire Systems

سری :

  • XP95

انواع مدل های آژیر آدرس پذیر شرکت آپولو :

  • XP95 OPEN-AREA SOUNDER - RED BODY - ISOLATING 55000-001APO
  • XP95 OPEN-AREA SOUNDER - WHITE BODY - ISOLATING 55000-002APO
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo0
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo1
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo2
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo_thumb_0
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo_thumb_1
آژیر اعلام حریق آدرس پذیر Apollo_thumb_2