لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی

لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی 

انواع :

 • Superflow Air Duct Sampling Unit  واحد نمونه گیری مجرای هوا 
 • Mounting Base c/w Buzzer پایه نصب
  • ML-1101    Addressable loop powered base sounder
  • ML-1102    Addressable loop-powered base sounder beacon
  • ML-0141    Mounting base c/w buzzer
 • Recessed Mounting Base & Address Numerators پایگاه نصب و توزیع کننده و شمارنده آدرس
  • ML-0150    Recessed mounting base
  • ML-0101    Address numerator and labels (for 127 devices)
  • MLY-0102    Address numerator and label (for 1 device)
 • Surface Mounting Back Box جعبه پشتی نصب سطح
  • ML-0121    Surface mounting back box
  • MG-3700    Weatherproof back box for fire detectors
لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی 0
لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی 1
لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی 2
لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی 3
لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی _thumb_0
لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی _thumb_1
لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی _thumb_2
لوازم جانبی اعلام حریق ماویلی _thumb_3