مبدل حرارتی خزر منبع بندر

مبدل حرارتی پوسته و لوله استخری استیل خزر منبع بندر

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل

KMS-2 KMS-4 KMS-6 KMS-8 KMS-10 KMS-12 KMS-16 KMS-20
حجم استخر M3 20 45 60 85 100 130 180 225
طول کلی مبدل (CM) 35 50 70 90 100 100 130 160
قطر مبدل (Inch) 5 5 5 5 5 6 6 6
سایز بوشن ها (Inch) 11/2 11/2 11/2 11/2 11/2  2 2 2
دبی آبگرم Litr/min 25 49 73 98 120 140 190 240
ظرفیت حرارتی

Kw  

20 40 60 80 100 120 160 200

Kcal/hr

18000 35000 50000 70000 85000 100000 140000 170000
دبی آبسرد Litr/min 74 140 200 250 350 400 550 650
فشار کاری Bar 6 10 10 10 10 10 10 10
مبدل حرارتی خزر منبع بندر0
مبدل حرارتی خزر منبع بندر_thumb_0