مبدل حرارتی پایا گسترش

مبدل حرارتی پوسته و لوله پایا گسترش

انواع مدل ها : 

مبدل حرارتی پایا گسترش0
مبدل حرارتی پایا گسترش_thumb_0