مبدل صفحه ای آذر تهویه

مبدل حرارتی صفحه ای استیل آذر تهویه

مشخصات و مدل ها : 

مدل

TA4-M20

TA4-M25

TA4-M30

TA4-M35

TA4-M40

TA4-M50

TA4-M60

ظرفیت حرارتی (Kcal/hr)

112000 135000 157000 180000 200000 250000 300000

دبی آب مصرفی (Lit/hr)

2500

3

3.5

4

5

6

7

دبی آبگرم دیگ (Lit/hr)

7500

8.9

10.5

11.9

13.3

16.5

20

دبی آب مصرفی (GPM)

11 13.2 15.4 17.6 22 26.4 31

دبی آبگرم دیگ (GPM)

33 39.2 46.2 52.4 58.6 72.7 88

قدرت گرمایش (KW)

130 156.6 182.7 208.8 232 290 350
مبدل صفحه ای آذر تهویه0
مبدل صفحه ای آذر تهویه1
مبدل صفحه ای آذر تهویه_thumb_0
مبدل صفحه ای آذر تهویه_thumb_1