مبدل صفحه ای زیلمت

مبدل حرارتی استیل صفحه ای زیلمت ZILMET ایتالیا

انواع مدل ها و مشخصات : 

مبدل صفحه ای زیلمت0
مبدل صفحه ای زیلمت1
مبدل صفحه ای زیلمت_thumb_0
مبدل صفحه ای زیلمت_thumb_1