مبدل صفحه ای کائوری تایوان سری K

مبدل حرارتی صفحه ای کائوری تایوان سری K

KAORI تایوان (با تکنولوژی مولر آمریکا) 

انواع مدل ها و مشخصات فنی : 

مدل TEP-200 TEP-250 TEP-300 TEP-350 TEP-400-K TEP-500 TEP-600 TEP-750 TEP-900 TEP-1200 TEP-1500
ظرفیت حرارتی( t=50°C∆) Lit/Hr 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 7500 9000 12000 15000

Kcal/Hr

100000 125000 150000 175000 200000 250000 300000 375000 450000 600000 750000

سطح حرارتی ftm2

0.56 (6.04) 0.66 (7.14) 0.82 (8.78) 0.97 (10.43) 1.12 (12.05) 1.81 (19.51) 2.24 (24.10) 2.42 (26.05) 3.08 (33.12) 4.18 (44.95) 5.28 (56.78)

حداکثر فشار کارکرد bar

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ابعاد mm طول  306 306 306 306 306 504 504 528 528 528 528
عرض 106 106 106 106 106 124 124 246 246 246 246
ضخامت 67.12 76.64 90.92 105.2 119.48 96.68 115.72 71.6 86 110 134

اتصال طرف سرد in

1 1 1 1 1 11/4 11/4 2 2 2 2

اتصال طرف گرم in

11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 11/4 2 2 2 2

فاصله افقی اتصالات mm

50 50 50 50 50 64 64 174 174 174 174

فاصله عمودی اتصالات mm

250 250 250 250 250 444 444 456 456 456 456

جنس

استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316  استنلس استیل 316 استنلس استیل 316 استنلس استیل 316
مبدل صفحه ای کائوری تایوان سری K0
مبدل صفحه ای کائوری تایوان سری K1
مبدل صفحه ای کائوری تایوان سری K_thumb_0
مبدل صفحه ای کائوری تایوان سری K_thumb_1