مشعل گازوئيل سوز RAY

مشعل گازوئيل سوز RAY

Ray International

انواع مدل و مشخصات فنی : 

مدل حد اکثر قدرت گرمایش برق مصرفی نحوه احتراق دمپر هوا الکترو موتور فن .K.w. نوع رله
KW Kcal/hr V –Ф.
RA2SP 108 92880 220-1 1مرحله دستي 0.09 TF976
JPE80/1 190 163400 220-1 1مرحله دستي 0.24 TF976
JPE80/2 250 215000 220-1 1مرحله دستي 0.24 TF976
P.DE 0 350 301000 220-1 1مرحله دستي 0.55 TF976
P.DE 0 350 301000 380-3 2مرحله دمپرموتور 0.55 TF976
PDE0sp 474 407640 380-3 2مرحله دمپرموتور 0.55 TF976
PDE0sp 474 407640 380-3 2مرحله دمپرموتور 0.55 TF976
PDE1 685 589100 380-3 2مرحله دمپرموتور 1.1 TMO720
PDE1 685 589100 380-3 2مرحله دمپرموتور 1.1 TMO720
PDE1sp 980 824800 380-3 2مرحله دمپرموتور 1.5 TMO720
PDE A2 1542 1326120 380-3 2مرحله دمپرموتور 3 TMO720
PDE B2 2015 1732900 380-3 2مرحله دمپرموتور 3 TMO720
PDE2SL 2015 1732900 380-3 شعله پیوسته دمپرموتور 3 TMO720
PDE2sp 2400 2100000 380-3 2مرحله دمپرموتور - TMO720
PDE2sp 2400 2100000 380-3 شعله پیوسته دمپرموتور - TMO720
PDE 3 3558 3060000 380-3 2مرحله دمپرموتور - TMO720
PDE3 3558 3060000 380-3 شعله پیوسته دمپرموتور - TMO720
PDE3sp 4744 4080000 380-3 شعله پیوسته دمپرموتور - TMO720
مشعل گازوئيل سوز RAY0
مشعل گازوئيل سوز RAY_thumb_0