هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام

هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام

انواع مدل ها : 

 • هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام مدل HUF5B

  حداکثر حجم هوادهی سرمایشی/ گرمایشی (m³/hr): 1700/5700
  حداکثر ظرفیت گرمایشی (kcal/hr): 21000
  مساحت تحت پوشش: تا 130 مترمربع + تکفاز 220 ولت
  قابل نصب در تراس و یا بالکن + بدون محدودیت در کانال کشی
  امکان اتصال آب گرم از پکیج و یا موتورخانه به دستگاه

 • هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام مدل HUF8B

  حداکثر حجم هوادهی سرمایشی/ گرمایشی (m³/hr): 2400/8000
  حداکثر ظرفیت گرمایشی (kcal/hr): 28000
  مساحت تحت پوشش: تا 210 مترمربع + تکفاز 220 ولت
  قابل نصب در تراس و یا بالکن + بدون محدودیت در کانال کشی
  امکان اتصال آب گرم از پکیج و یا موتورخانه به دستگاه

 • هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام مدل HUF10B

  حداکثر حجم هوادهی سرمایشی/ گرمایشی (m³/hr): 3000/10000
  حداکثر ظرفیت گرمایشی (kcal/hr): 32000
  مساحت تحت پوشش براساس محاسبات مهندسی + تکفاز 220 ولت
  قابل نصب در تراس و یا بالکن + بدون محدودیت در کانال کشی
  امکان اتصال آب گرم از پکیج و یا موتورخانه به دستگاه

 • هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام مدل HUF16B

  حداکثر حجم هوادهی سرمایشی/ گرمایشی (m³/hr): 16000/4800
  حداکثر ظرفیت گرمایشی (kcal/hr): 44000
  تکفاز 220 ولت
  قابل نصب در تراس و یا بالکن + بدون محدودیت در کانال کشی
  امکان اتصال آب گرم از پکیج و یا موتورخانه به دستگاه
هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام0
هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام1
هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام2
هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام_thumb_0
هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام_thumb_1
هواساز آپارتمانی ایستاده هوارام_thumb_2