هواساز آپارتمانی سقفی هوارام

هواساز آپارتمانی سقفی هوارام 

انواع مدل ها : 

 • هواساز آپارتمانی سقفی هوارام مدل HUC5B

  حداکثر حجم هوادهی سرمایشی/ گرمایشی (m³/hr): 1700/5700
  حداکثر ظرفیت گرمایشی (kcal/hr): 21000
  مساحت تحت پوشش: تا 130 مترمربع + تکفاز 220 ولت
  قابل نصب در تراس و یا بالکن + بدون محدودیت در کانال کشی
  امکان اتصال آب گرم از پکیج و یا موتورخانه به دستگاه

 • هواساز آپارتمانی سقفی هوارام مدل HUC8B

  حداکثر حجم هوادهی سرمایشی/ گرمایشی (m³/hr): 2400/8000
  حداکثر ظرفیت گرمایشی (kcal/hr): 28000
  مساحت تحت پوشش: تا 210 مترمربع + تکفاز 220 ولت
  قابل نصب در تراس و یا بالکن + بدون محدودیت در کانال کشی
  امکان اتصال آب گرم از پکیج و یا موتورخانه به دستگاه

 • هواساز آپارتمانی سقفی هوارام مدل HUC10B

  حداکثر حجم هوادهی سرمایشی/ گرمایشی (m³/hr): 3000/10000
  حداکثر ظرفیت گرمایشی (kcal/hr): 32000
  مساحت تحت پوشش براساس محاسبات مهندسی + تکفاز 220 ولت
  قابل نصب در تراس و یا بالکن + بدون محدودیت در کانال کشی
  امکان اتصال آب گرم از پکیج و یا موتورخانه به دستگاه

 • هواساز آپارتمانی سقفی هوارام مدل HUC16B

  حداکثر حجم هوادهی سرمایشی/ گرمایشی (m³/hr): 4800/16000
  حداکثر ظرفیت گرمایشی (kcal/hr): 44000
  مساحت تحت پوشش براساس محاسبات مهندسی + تکفاز 220 ولت
  قابل نصب در تراس و یا بالکن + بدون محدودیت در کانال کشی
  امکان اتصال آب گرم از پکیج و یا موتورخانه به دستگاه

 

هواساز آپارتمانی سقفی هوارام0
هواساز آپارتمانی سقفی هوارام1
هواساز آپارتمانی سقفی هوارام2
هواساز آپارتمانی سقفی هوارام_thumb_0
هواساز آپارتمانی سقفی هوارام_thumb_1
هواساز آپارتمانی سقفی هوارام_thumb_2