هواساز یکتا تهویه اروند

هواساز یکتا تهویه اروند ( تک منطقه - چند منطقه )

توضیحات : 

 • تامین هوای مطبوع با دما، رطوبت مناسب ومیزان حداقلی آلودگی
 • قابلیت نصب در محیط بیرون و داخل
 • هوادهی 3200 تا 680000 متر مکعب بر ساعت
 • سیستم آبی-هوایی

انواع مدل ها : 

 • A-AHU-35
 • A-AHU-50
 • A-AHU-70
 • A-AHU-85
 • A-AHU-100
 • A-AHU-120
 • A-AHU-160
 • A-AHU-210
 • A-AHU-280
 • A-AHU-350
 • A-AHU-440
 • A-AHU-530
 • A-AHU-630
 • A-AHU-740
هواساز یکتا تهویه اروند0
هواساز یکتا تهویه اروند_thumb_0