هواساز آپارتمانی تهویه سپهر ( ایستاده با پکیج مستقل )

هواساز آپارتمانی تهویه سپهر ( ایستاده با پکیج مستقل موتور خانه )

انواع مدل ها :

  • SEH3000VE
  • SEH5000VE
هواساز آپارتمانی تهویه سپهر ( ایستاده با پکیج مستقل )0
هواساز آپارتمانی تهویه سپهر ( ایستاده با پکیج مستقل )_thumb_0