هواساز آپارتمانی تهویه سپهر ( افقی با مبدل هوای گرم )

هواساز آپارتمانی تهویه سپهر ( افقی با مبدل هوای گرم )

انواع مدل ها : 

  • 2000
  • 3000
  • 4500
  • 6000
  • 9000
  • 12000
هواساز آپارتمانی تهویه سپهر ( افقی با مبدل هوای گرم )0
هواساز آپارتمانی تهویه سپهر ( افقی با مبدل هوای گرم )_thumb_0