پمپ بشقابی استیل تک پروانه لوارا CEA

پمپ بشقابی استیل 304 تک پروانه لوارا سری CEA 

انواع مدل ها : 

 • مدل CEAM 70/3    
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.37
  حداکثر هد(m) : 22
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.8
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • مدل CEAM 70/5
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.5
  حداکثر هد(m) : 31.1
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.8
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • مدل CEAM 80/5
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 32
  حداکثر دبی(m3/h) : 6
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • مدل CEAM 120/5
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.9
  حداکثر هد(m) : 31.8
  حداکثر دبی(m3/h) : 9.6
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • مدل CEAM 210/2
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 17.7
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEAM 210/4
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 25.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEAM 210/5
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 1.85
  حداکثر هد(m) : 29
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEAM 370/1
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 1.1
  حداکثر هد(m) : 16.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 26
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEAM 370/2
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 20.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 29
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEAM 370/3
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 1.85
  حداکثر هد(m) : 24.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 31
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEA 70/3
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 0.37
  حداکثر هد(m) : 22
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.8
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • مدل CEA 70/5
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 0.5
  حداکثر هد(m) : 31.1
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.8
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • مدل CEA 80/5
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 32
  حداکثر دبی(m3/h) : 6
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • مدل CEA 120/3
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 0.55
  حداکثر هد(m) : 22.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 9.6
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • مدل CEA 120/5
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 0.9
  حداکثر هد(m) : 31.8
  حداکثر دبی(m3/h) : 9.6
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/4
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • مدل CEA 210/2
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 17.7
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEA 210/4
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 25.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEA 210/5
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 1.85
  حداکثر هد(m) : 29
  حداکثر دبی(m3/h) : 18
  سایز ورودی(اینچ) : 1.1/2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEA 370/1
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 1.1
  حداکثر هد(m) : 16.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 26
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEA 370/2
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 20.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 29
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEA 370/3
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 1.85
  حداکثر هد(m) : 24.4
  حداکثر دبی(m3/h) : 31
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

 • مدل CEA 370/5
  برق مصرفی : سه فاز
  توان(kw) : 3
  حداکثر هد(m) : 30.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 31
  سایز ورودی(اینچ) : 2
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/4

پمپ بشقابی استیل تک پروانه لوارا CEA0
پمپ بشقابی استیل تک پروانه لوارا CEA1
پمپ بشقابی استیل تک پروانه لوارا CEA_thumb_0
پمپ بشقابی استیل تک پروانه لوارا CEA_thumb_1

کالاهای مشابه