پمپ سیرکولاتور شیمجه XPS

پمپ خطی سیرکولاتور شیمجه چین سری XPS

قابل ارائه با بدنه برنزی و برنج لعاب کاری شده

انواع مدل ها : 

 • XPS15-4-130
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 10 GPM
 • XPS15-5-130
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 11 GPM
 • XPS15-6-130
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 12 GPM
 • XPS25-4-130
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 13 GPM
 • XPS25-4-180
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 13 GPM
 • XPS25-5-130
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 14 GPM
 • XPS25-5-180
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 14 GPM
 • XPS25-6-130
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 15 GPM
 • XPS25-6-180
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 15 GPM
 • XPS25-8-180
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 31 GPM
 • XPS25-12-180
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 16 GPM
 • XPS32-4-180
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 14 GPM
 • XPS32-5-180
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 15 GPM
 • XPS32-6-180
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 16 GPM
 • XPS32-8-180
  تکفاز و سه سرعته
  حداکثر آبدهی : 45 GPM
 • XPS32-12-220
  تکفاز و تک دور
  حداکثر آبدهی : 45 GPM
پمپ سیرکولاتور شیمجه XPS0
پمپ سیرکولاتور شیمجه XPS1
پمپ سیرکولاتور شیمجه XPS_thumb_0
پمپ سیرکولاتور شیمجه XPS_thumb_1

کالاهای مشابه