پمپ شناور تمام استیل داب SS

الکترو پمپ شناور تمام استیل داب DAB ایتالیا سری SS

انواع مدل ها : 

پمپ شناور داب سری SS6

مدل
توان
(kw)
قطر پمپ
(اینچ)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل SS6 A06
2.2
6
56
17
2.1/2
مدل SS6 A07
3
6
66
17
2.1/2
مدل SS6 A10
4
6
94
17
2.1/2
مدل SS6 A11
4
6
103
17
2.1/2
مدل SS6 A15
5.5
6
140
17
2.1/2
مدل SS6 A16
7.5
6
150
17
2.1/2
مدل SS6 A18
7.5
6
168
17
2.1/2
مدل SS6 A19
7.5
6
178
17
2.1/2
مدل SS6 A21
7.5
6
196
17
2.1/2
مدل SS6 A23
9.2
6
215
17
2.1/2
مدل SS6 A26
9.2
6
243
17
2.1/2
مدل SS6 A30
11
6
280
17
2.1/2
مدل SS6 A32
15
6
300
17
2.1/2
مدل SS6 A36
15
6
336
17
2.1/2
مدل SS6 A41
15
6
382
17
2.1/2
مدل SS6 A45
18.5
6
420
17
2.1/2
مدل SS6 A49
18.5
6
457
17
2.1/2
مدل SS6 A54
22
6
504
17
2.1/2
مدل SS6 A60
22
6
560
17
2.1/2
مدل SS6 B07
4
6
79
20
2.1/2
مدل SS6 B10
5.5
6
113
20
2.1/2
مدل SS6 B14
7.5
6
158
20
2.1/2
مدل SS6 B17
9.2
6
192
20
2.1/2
مدل SS6 B20
11
6
226
20
2.1/2
مدل SS6 B23
15
6
260
20
2.1/2
مدل SS6 B25
15
6
282
20
2.1/2
مدل SS6 B28
15
6
316
20
2.1/2
مدل SS6 B31
18.5
6
350
20
2.1/2
مدل SS6 B34
18.5
6
384
20
2.1/2
مدل SS6 B38
22
6
429
20
2.1/2
مدل SS6 B41
22
6
463
20
2.1/2
مدل SS6 B49
30
6
553
20
2.1/2
مدل SS6 B56
30
6
632
20
2.1/2
مدل SS6 B60
37
6
677
20
2.1/2
مدل SS6 C04
4
6
47
38
3
مدل SS6 C06
5.5
6
70
38
3
مدل SS6 C07
7.5
6
82
38
3
مدل SS6 C08
7.5
6
94
38
3
مدل SS6 C11
9.2
6
129
38
3
مدل SS6 C13
11
6
152
38
3
مدل SS6 C15
15
6
176
38
3
مدل SS6 C17
15
6
199
38
3
مدل SS6 C19
18.5
6
223
38
3
مدل SS6 C21
18.5
6
246
38
3
مدل SS6 C23
22
6
269
38
3
مدل SS6 C26
22
6
305
38
3
مدل SS6 C29
30
6
340
38
3
مدل SS6 C32
30
6
375
38
3
مدل SS6 C38
30
6
445
38
3
مدل SS6 C42
37
6
492
38
3
مدل SS6 D03
5.5
6
42
60
4
مدل SS6 D04
7.5
6
56
60
4
مدل SS6 D05
7.5
6
70
60
4
مدل SS6 D06
9.2
6
84
60
4
مدل SS6 D09
15
6
126
60
4
مدل SS6 D10
18.5
6
140
60
4
مدل SS6 D11
18.5
6
154
60
4
مدل SS6 D14
22
6
196
60
4
مدل SS6 D16
30
6
224
60
4
مدل SS6 D18
30
6
252
60
4
مدل SS6 D20
37
6
280
60
4
مدل SS6 D23
37
6
322
60
4
مدل SS6 D27
45
6
378
60
4
مدل SS6 D30
45
6
420
60
4
مدل SS6 E01
2.2
6
15
75
4
مدل SS6 E02
4
6
30
75
4
مدل SS6 E03
5.5
6
45
75
4
مدل SS6 E04
7.5
6
60
75
4
مدل SS6 E06
11
6
90
75
4
مدل SS6 E08
15
6
120
75
4
مدل SS6 E10
18.5
6
150
75
4
مدل SS6 E12
22
6
180
75
4
مدل SS6 E14
30
6
210
75
4
مدل SS6 E17
30
6
255
75
4
مدل SS6 E21
37
6
315
75
4
مدل SS6 E24
45
6
360
75
4
مدل SS6 E27
55
6
405
75
4

پمپ شناور سری SS7

مدل
توان
(kw)
قطر پمپ
(اینچ)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل SS7 A03
11
7
58
100
5
مدل SS7 A04
15
7
77
100
5
مدل SS7 A05
18.5
7
96
100
5
مدل SS7 A06
22
7
115
100
5
مدل SS7 A08
30
7
154
100
5
مدل SS7 A10
37
7
192
100
5
مدل SS7 A12
45
7
231
100
5
مدل SS7 A14
55
7
269
100
5
مدل SS7 A19
75
7
365
100
5
مدل SS7 B03
15
7
64
115
5
مدل SS7 B04
22
7
85
115
5
مدل SS7 B05
30
7
106
115
5
مدل SS7 B06
37
7
128
115
5
مدل SS7 B07
37
7
149
115
5
مدل SS7 B09
45
7
192
115
5
مدل SS7 B10
55
7
214
115
5
مدل SS7 B11
63
7
235
115
5
مدل SS7 B12
75
7
257
115
5
مدل SS7 B14
75
7
298
115
5

پمپ شناور DAB سری SS8

مدل
توان
(kw)
قطر پمپ
(اینچ)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل SS8 A03
22
8
83
140
6
مدل SS8 A04
30
8
111
140
6
مدل SS8 A05
37
8
139
140
6
مدل SS8 A06
45
8
167
140
6
مدل SS8 A07
55
8
194
140
6
مدل SS8 A08
63
8
222
140
6
مدل SS8 A10
75
8
278
140
6
مدل SS8 A13
92
8
361
140
6
مدل SS8 B03
37
8
98
170
6
مدل SS8 B04
45
8
131
170
6
مدل SS8 B05
55
8
163
170
6
مدل SS8 C03.B2
30
8
78
210
6
مدل SS8 C03
37
8
90
210
6
مدل SS8 C05
55
8
150
210
6
مدل SS8 C06
75
8
180
210
6
مدل SS8 C08
92
8
240
210
6
مدل SS8 C10
110
8
300
210
6

پمپ شناور سری SS10

مدل
توان
(kw)
قطر پمپ
(اینچ)
حداکثر هد
(m)
حداکثر دبی
(m3/h)
سایز خروجی
(اینچ)
مدل SS10 A02
37
10
77
290
6
مدل SS10 A03-B1
55
10
106
290
6
مدل SS8 A04
75
10
155
290
6
مدل SS8 A06
110
10
232
290
6
مدل SS8 A07
132
10
271
290
6
مدل SS8 A09
170
10
349
290
6
پمپ شناور تمام استیل داب SS0
پمپ شناور تمام استیل داب SS_thumb_0

کالاهای مشابه