پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA V

پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس سری ULTRA V ( ایتالیا )

سری ULTRA V | پروانه نوریل

سری ULTRA SV | پروانه استیل

انواع مدل ها : 

 • Pentax مدل U5V-180/6T
  سه فاز
  1.8 اسب 

 • Pentax مدل U5V-200/7
  تک فاز
  2 اسب

 • Pentax مدل U5V-250/8
  تک فاز
  2.5 اسب

 • Pentax مدل U5V-250/8T
  سه فاز
  2.5 اسب

 • Pentax مدل U5V-280/9
  تک فاز
  2.8 اسب

 • Pentax مدل U5V-280/9T
  سه فاز
  2.8 اسب 

 • Pentax مدل U5V-300/10
  تک فاز
  3 اسب

 • Pentax مدل U5V-300/10T
  سه فاز
  3 اسب

 • Pentax مدل U5V-350/11
  تک فاز
  3.5 اسب

 • Pentax مدل U5V-350/11T
  سه فاز
  3.5 اسب

 • Pentax مدل U7V-400/8T
  سه فاز
  4 اسب

 • Pentax مدل U7V-450/9T
  سه فاز
  4.5 اسب

 • Pentax مدل U9V-200/4T
  سه فاز
  2 اسب

 • Pentax مدل U5SV-180/6
  تک فاز
  1.8 اسب

 • Pentax مدل U5SV-180/6T
  سه فاز
  1.8 اسب 

 • Pentax مدل U5SV-200/7
  تک فاز
  2 اسب

 • Pentax مدل U5SV-200/7T
  سه فاز
  2 اسب

 • Pentax مدل U5SV-250/8
  تک فاز
  2.5 اسب

 • Pentax مدل U5SV-250/8T
  سه فاز
  2.5 اسب

 • Pentax مدل U5SV-280/9
  تک فاز
  2.8 اسب

 • Pentax مدل U5SV-280/9T
  سه فاز
  2.8 اسب

 • Pentax مدل U5SV-300/10
  تک فاز
  3 اسب

 • Pentax مدل U5SV-300/10T
  سه فاز
  3 اسب

 • Pentax مدل U5SV-350/11
  تک فاز
  3.5 اسب

 • Pentax مدل U5SV-350/11T
  سه فاز
  3.5 اسب

 • Pentax مدل U7SV-180/4
  تک فاز
  1.8 اسب

 • Pentax مدل U7SV-180/4T
  سه فاز
  1.8 اسب

 • Pentax مدل U7SV-250/5
  تک فاز
  2.5 اسب

 • Pentax مدل U7SV-250/5T
  سه فاز
  2.5 اسب

 • Pentax مدل U7SV-300/6
  تک فاز
  3 اسب

 • Pentax مدل U7SV-300/6T
  سه فاز
  3 اسب

 • Pentax مدل U7SV-350/7T
  سه فاز
  3.5 اسب

 • Pentax مدل U7SV-400/8T
  سه فاز
  4.5 اسب

 • Pentax مدل U7SV-450/9T
  سه فاز
  4.5 اسب

 • Pentax مدل U7SV-550/10T
  سه فاز
  5.5 اسب

 • Pentax مدل U9SV-200/4T
  سه فاز
  2 اسب

 • Pentax مدل U9SV-250/5
  تک فاز
  2.5 اسب

 • Pentax مدل U9SV-250/5T
  سه فاز
  2.5 اسب

 • Pentax مدل U9SV-300/6
  تک فاز
  3 اسب

 • Pentax مدل U9SV-300/6T
  سه فاز
  3 اسب

 • Pentax مدل U9SV-400/7T
  سه فاز
  4 اسب

 • Pentax مدل U9SV-450/8T
  سه فاز
  4.5 اسب

 • Pentax مدل U9SV-500/9T
  سه فاز
  5 اسب

 • Pentax مدل U9SV-550/10T
  سه فاز
  5.5 اسب

 • Pentax مدل U18SV-250/3T
  سه فاز
  2.5 اسب

 • Pentax مدل U18SV-400/4T
  سه فاز
  4 اسب

 • Pentax مدل U18SV-450/5T
  سه فاز
  4.5 اسب

 • Pentax مدل U18SV-550/6T
  سه فاز
  5.5 اسب

 • Pentax مدل U18SV-750/8T
  سه فاز
  7.5 اسب
 • Pentax مدل U18SV-900/9T
  سه فاز
  9 اسب 

 

پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA V0
پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA V1
پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA V_thumb_0
پمپ طبقاتی عمودی پنتاکس ULTRA V_thumb_1

کالاهای مشابه