پمپ کف کش استیل پنتاکس 5PES

الکتروپمپ کف کش استیل Pentax سری 5PES

انواع مدل ها : 

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES3/4
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 45
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES3/4G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 45
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES3/5
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1
  حداکثر هد(m) : 56
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES3/5G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1
  حداکثر هد(m) : 56
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES3/7
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.2
  حداکثر هد(m) : 78
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES3/7G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.2
  حداکثر هد(m) : 78
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES3/8
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 90
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES3/8G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 90
  حداکثر دبی(m3/h) : 4.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES5/4
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1
  حداکثر هد(m) : 45
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES5/4G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1
  حداکثر هد(m) : 45
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES5/5
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.2
  حداکثر هد(m) : 56
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • مپ کف کش Pentax مدل 5PES5/5G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.2
  حداکثر هد(m) : 56
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES5/6
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 68
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

 • پمپ کف کش Pentax مدل 5PES5/6G فلوتر دار
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(hp) : 1.5
  حداکثر هد(m) : 68
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.2
  سایز خروجی(اینچ) : 11/4

پمپ کف کش استیل پنتاکس 5PES0
پمپ کف کش استیل پنتاکس 5PES1
پمپ کف کش استیل پنتاکس 5PES_thumb_0
پمپ کف کش استیل پنتاکس 5PES_thumb_1

کالاهای مشابه