کف کش لئو QDX

پمپ کف کش لئو سری QDX

انواع مدل ها : 

 • LEO مدل QDX 1.5-12-0.25 A    
  برق مصرفی : تک فاز    
  توان(kw) : 0.25
  حداکثر هد(m) : 12
  حداکثر دبی(m3/h) : 7
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • LEO مدل QDX 1.5-12-0.25 LA
  برق مصرفی : تک فاز 
  توان(kw) : 0.25
  حداکثر هد(m) : 12
  حداکثر دبی(m3/h) : 7
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • LEO مدل QDX 1.5-15-0.37 A
  برق مصرفی : تک فاز 
  توان(kw) : 0.37
  حداکثر هد(m) : 16
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.5
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • LEO مدل QDX 1.5-15-0.37 LA
  برق مصرفی : تک فاز 
  توان(kw) : 0.37
  حداکثر هد(m) : 16
  حداکثر دبی(m3/h) : 7.5
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • LEO مدل QDX 1.5-32-0.75 A
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 32.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 10.5
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • LEO مدل QDX 1.5-32-0.75 LA
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 32.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 10.5
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • LEO مدل QDX 3-18-0.55 A
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.55
  حداکثر هد(m) : 19.2
  حداکثر دبی(m3/h) : 12
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • LEO مدل QDX 3-18-0.55 LA
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.55
  حداکثر هد(m) : 19.2
  حداکثر دبی(m3/h) : 12
  سایز خروجی(اینچ) : 1

 • LEO مدل QDX 6-18-0.75 A
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 19.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 16.5
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • LEO مدل QDX 6-18-0.75 LA
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 19.5
  حداکثر دبی(m3/h) : 16.5
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • LEO مدل QDX 10-10-0.55 A
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.55
  حداکثر هد(m) : 15.3
  حداکثر دبی(m3/h) : 16.5
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • LEO مدل QDX 10-10-0.55 LA
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.55
  حداکثر هد(m) : 13
  حداکثر دبی(m3/h) : 16.5
  سایز خروجی(اینچ) : 1.1/2

 • LEO مدل QDX 10-18-1.1 A
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 1.1
  حداکثر هد(m) : 25.8
  حداکثر دبی(m3/h) : 17
  سایز خروجی(اینچ) : 2

 • LEO مدل QDX 15-10-0.75 A
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 0.75
  حداکثر هد(m) : 11
  حداکثر دبی(m3/h) : 28.5
  سایز خروجی(اینچ) : 2

 • LEO مدل QDX 15-14-1.1 A
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 1.1
  حداکثر هد(m) : 15
  حداکثر دبی(m3/h) : 30
  سایز خروجی(اینچ) : 2.1/2

 • LEO مدل QDX 40-5.5-1.1 A
  برق مصرفی : تک فاز
  توان(kw) : 1.1
  حداکثر هد(m) : 7
  حداکثر دبی(m3/h) : 21
  سایز خروجی(اینچ) : 3

کف کش لئو QDX0
کف کش لئو QDX1
کف کش لئو QDX_thumb_0
کف کش لئو QDX_thumb_1

کالاهای مشابه