فن کویل سقفی کاستی آکرونی

فن کویل سقفی کاستی آکرونی ایتالیا 

انواع مدل ها : 

هوا دهی (CFM) CVCB 03  -  265 مدل    
هوا دهی (CFM) CVCB 04  -  300 مدل   
هوا دهی (CFM) CVCB 06  -  367 مدل    
هوا دهی (CFM) CVCB 08  -  452 مدل   
هوا دهی (CFM) CVCX 25  -  324 مدل   
هوا دهی (CFM) CVCX 30  -  400 مدل   
هوا دهی (CFM) CVCX 35  -  494 مدل   
هوا دهی (CFM) CVCX 60  -  748 مدل   
هوا دهی (CFM) CVCX 70  -  917 مدل  
هوا دهی (CFM) CVCX 95  -  1098 مدل   

فن کویل سقفی کاستی آکرونی0
فن کویل سقفی کاستی آکرونی_thumb_0