فن کویل سقفی کاستی برایت

فن کویل سقفی کاستی برایت ( یک طرفه ، دو طرفه ، چهار طرفه )

انواع مدل های : 

یک طرفه 

 • FP 3.4    200 cfm     تا 14 متر مربع 
 • FP 5.1    300 cfm     تا 20 متر مربع
 • FP 6.8    400 cfm     تا 26 متر مربع
 • FP 8.5    500 cfm     تا 34 متر مربع
 • FP 10.2    600 cfm     تا 40 متر مربع

دو طرفه 

 • FP 3.4    200 cfm    تا 14 متر مربع
 • FP 5.1    300 cfm    تا 20 متر مربع
 • FP 6.8    400 cfm    تا 26 متر مربع
 • FP 8.5    500 cfm    تا 34 متر مربع
 • FP 10.2    600 cfm    تا 40 متر مربع
 • FP 13.6    800 cfm    تا 55 متر مربع
 • FP 17.0    1000 cfm    تا 70 متر مربع

چهار طرفه 

 • FP 3.4    200 cfm    تا 14 متر مربع
 • FP 5.1    300 cfm    تا 20 متر مربع
 • FP 6.8    400 cfm    تا 26 متر مربع
 • FP 8.5    500 cfm    تا 34 متر مربع
 • FP 10.2    600 cfm    تا 40 متر مربع
 • FP 13.6    800 cfm    تا 55 متر مربع
 • FP 17.0    1000 cfm    تا 70 متر مربع
 • FP 20.4    1200 cfm    تا 80 متر مربع
 • FP 23.8    1400 cfm    تا 95 متر مربع

 

فن کویل سقفی کاستی برایت0
فن کویل سقفی کاستی برایت1
فن کویل سقفی کاستی برایت2
فن کویل سقفی کاستی برایت_thumb_0
فن کویل سقفی کاستی برایت_thumb_1
فن کویل سقفی کاستی برایت_thumb_2