فن کویل سقفی کاستی تراست

فن کویل سقفی کاستی تراست یکطرفه و چهار طرفه 

انواع : 

 • چهارطرفه
 • چهارطرفه کامپکت
 • یک طرفه

مدل ها : 

چهارطرفه

 • TMFCC4-600
 • TMFCC4-750
 • TMFCC4-850
 • TMFCC4-950
 • TMFCC4-1200
 • TMFCC4-1500

چهارطرفه کامپکت

 • TMFCC4-300
 • TMFCC4-400
 • TMFCC4-500

یک طرفه

 • TMFCC1-300
 • TMFCC1-400
 • TMFCC1-600
فن کویل سقفی کاستی تراست0
فن کویل سقفی کاستی تراست1
فن کویل سقفی کاستی تراست2
فن کویل سقفی کاستی تراست_thumb_0
فن کویل سقفی کاستی تراست_thumb_1
فن کویل سقفی کاستی تراست_thumb_2