فن کویل سقفی کاستی آکس

فن کویل سقفی کاستی آکس ( یک طرفه و چهار طرفه )

انواع : 

 • یک طرفه 
 • چهار طرفه 

مدل ها : 

یک طرفه 

 • AFC-200C1/4
 • AFC-300C1/4
 • AFC-400C1/4
 • AFC-500C1/4

چهار طرفه 

 • AFC-300CA/4
 • AFC-400CA/4
 • AFC-500CA/4
 • AFC-600CA/4
 • AFC-800CA/4
 • AFC-1200CA/4
 • AFC-1400CA/4
فن کویل سقفی کاستی آکس0
فن کویل سقفی کاستی آکس1
فن کویل سقفی کاستی آکس2
فن کویل سقفی کاستی آکس3
فن کویل سقفی کاستی آکس_thumb_0
فن کویل سقفی کاستی آکس_thumb_1
فن کویل سقفی کاستی آکس_thumb_2
فن کویل سقفی کاستی آکس_thumb_3