پکیج زمینی کالورپک

پکیج زمینی کالورپک ( دو گانه سوز )

انواع مدل ها : 

 • پکیج زمینی کالورپک CP36

  ظرفیت حرارتی : 36.000 kcal/hr
  فضای پیشنهادی : تا 210 متر مربع
  دارای منبع انبساط ایتالیایی با حجم 8 لیتر
  دارای منبع کویل دار آبگرم بزرگ با ظرفیت 105 لیتر
  این محصول نیازمند نصب مشعل گازسوز F55 ایران رادیاتور یا مشعل گازوئیل سوز GNO 50/0 گرم ایران می باشد

 • پکیج زمینی کالورپک CP45

  ظرفیت حرارتی : 45.000 kcal/hr
  فضای پیشنهادی : تا 260 متر مربع
  دارای منبع انبساط ایتالیایی با حجم 19 لیتر
  دارای منبع کویل دار آبگرم بزرگ با ظرفیت 130 لیتر
  این محصول نیازمند نصب مشعل گازسوز F55 ایران رادیاتور، مشعل گازسوز F88 ایران رادیاتور، مشعل گازوئیل سوز

 • پکیج زمینی کالورپک CP65

  ظرفیت حرارتی : 65.000 kcal/hr
  فضای پیشنهادی : تا 360 متر مربع
  دارای منبع کویل دار آبگرم بزرگ با ظرفیت 130 لیتر
  این محصول نیازمند نصب مشعل گازسوز F88 ایران رادیاتور، مشعل گازوئیل سوز RA2 ایران رادیاتور و یا مشعل دوگانه سوز DR2 ایران رادیاتور می باشد.

 • پکیج زمینی کالورپک CP85

  ظرفیت : 85000kcal/hr
  این محصول نیازمند نصب مشعل گازسوز F88 ایران رادیاتور، مشعل گازسوز RAN25 ایران رادیاتور، مشعل گازوئیل سوز RA2 ایران رادیاتور و یا مشعل دوگانه سوز DR2 ایران رادیاتور می باشد.
  فضای پیشنهادی : تا 480 متر مربع
  دارای منبع کویل دار آبگرم بزرگ

 • پکیج زمینی کالورپک CP125

  ظرفیت حرارتی : 125.000 kcal/hr
  فضای پیشنهادی : تا 680 متر مربع
  دارای منبع انبساط ایتالیایی با حجم 50 لیتر
  این محصول نیازمند نصب مشعل گازسوز JGN80/0 ایران رادیاتور، مشعل گازسوز JGN80/1 ایران رادیاتور، مشعل گازوئیل سوز JPE80/1 ایران رادیاتور، مشعل دوگانه سوز

 • پکیج زمینی کالورپک CP160

  ظرفیت حرارتی : 160.000 kcal/hr
  فضای پیشنهادی : تا 930 متر مربع
  دارای منبع انبساط ایتالیایی با حجم 50 لیتر
  این محصول نیازمند نصب مشعل گازسوز JGN80/1 ایران رادیاتور، مشعل گازوئیل سوز JPE80/1 ایران رادیاتور، مشعل دوگانه سوز DJ2 ایران رادیاتور و یا مشعل دوگ

 • پکیج زمینی کالورپک CP200

  ظرفیت حرارتی : 200.000 kcal/hr
  فضای پیشنهادی : تا 1180 متر مربع
  دارای منبع انبساط ایتالیایی با حجم 80 لیتر
  این محصول نیازمند نصب مشعل گازسوز JGN80/2 ایران رادیاتور، مشعل گازوئیل سوز JPE80/2 ایران رادیاتور و یا مشعل دوگانه سوز GND-302 گرم ایران می باشد.
پکیج زمینی کالورپک0
پکیج زمینی کالورپک1
پکیج زمینی کالورپک_thumb_0
پکیج زمینی کالورپک_thumb_1

کالاهای مشابه