یونیت داخلی سقفی VRF دایکین

یونیت داخلی سقفی VRF دایکین ( یک طرفه ، دو طرفه ، چهار طرفه )

انواع : 

 • سقفی 
 • سقفی توکار 
 • سقفی کاستی 

مدل ها :

 • یونیت داخلی VRF دایکین سقفی روکار چهار طرفه FXUQ-A
  • FXUQ-71A
  • FXAQ-100A
 • یونیت داخلی VRF دایکین سقفی روکار یک طرفه FXHQ-A
  • FXHQ-32A    
  • FXHQ-63A    
  • FXHQ-100A
 • یونیت داخلی VRF دایکین کاستی چهار طرفه FXZQ-A
  • FXZQ-15A    
  • FXZQ-20A    
  • FXZQ-25A    
  • FXZQ-32A    
  • FXZQ-40A    
  • FXZQ-50A
 • یونیت داخلی VRF دایکین کاستی دو طرفه FXCQ-A
  • FXCQ-20A    
  • FXCQ-25A    
  • FXCQ-32A    
  • FXCQ-40A    
  • FXCQ-50A    
  • FXCQ-63A    
  • FXCQ-80A    
  • FXCQ-125A
 • یونیت داخلی VRF دایکین کاستی یک طرفه FXKQ-A
  • FXKQ-25MA    
  • FXKQ-32MA    
  • FXKQ-40MA    
  • FXKQ-63MA
 • یونیت داخلی سقفی توکار کم فشار VRFدایکین FXDQ-A
  • FXDQ-15A    
  • FXDQ-20A    
  • FXDQ-25A    
  • FXDQ-32A    
  • FXDQ-40A    
  • FXDQ-50A    
  • FXDQ-63A
 • یونیت داخلی سقفی توکار فشارمتوسط VRFدایکین FXSQ-A
  • FXSQ-15A    
  • FXSQ-20A    
  • FXSQ-25A    
  • FXSQ-32A    
  • FXSQ-40A    
  • FXSQ-50A    
  • FXSQ-63A    
  • FXSQ-80A    
  • FXSQ-100A    
  • FXSQ-125A
  • FXSQ-140A
 • یونیت داخلی سقفی توکار پر فشار VRFدایکین FXMQ
  • FXMQ-50P    
  • FXMQ-63P    
  • FXMQ-80P    
  • FXMQ-100P    
  • FXMQ-125P    
  • FXMQ-140P    
  • FXMQ-200M    
  • FXMQ-250M

 

 

یونیت داخلی سقفی VRF دایکین 0
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین 1
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین 2
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین 3
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین 4
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین 5
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین 6
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین 7
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین _thumb_0
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین _thumb_1
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین _thumb_2
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین _thumb_3
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین _thumb_4
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین _thumb_5
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین _thumb_6
یونیت داخلی سقفی VRF دایکین _thumb_7